Privacy Policy

SIA „Riga Coding School”, uzņēmuma reģ. Nr. LV40203075442, Republikas laukums 3-16, Rīga, tel.: +371 232 208 85 e pasts: info@workit.conf.lv, rūpējas par Jūsu personas datu drošību un īpaši augstu vērtē Jūsu privātumu.

Tādēļ šajā Privātuma politikā (turpmāk tekstā Politika) skaidri un pārredzami sniedzam mūsu tīmekļa vietnē piemērojamos informācijas vākšanas un izmantošanas principus, kā arī citu informāciju par SIA „Riga Coding School”, noteikumiem un principiem, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību.

Šī Politika piemērojama gadījumos, kad apmeklējat SIA „Riga Coding School” tīmekļa vietni, reģistrējaties SIA „Riga Coding School”, aizpildot reģistrācijas veidlapas un pasūtat informatīvos biļetenus. Šīs Politika ir arī paredzēta, lai Jūs informētu par citām SIA „Riga Coding School” veiktajām personas datu apstrādes darbībām un pamatnoteikumiem, kas paredzēti, lai nodrošinātu Jūsu privātumu. Šī Politika netiek piemērota, kad pārlūkojat citu uzņēmumu tīmekļa vietnes vai izmantojat trešo pušu pakalpojumus, un kad tiekat novirzīti no SIA „Riga Coding School” tīmekļa vietnes (tīkla).

Apstrādājot personas datus, mēs ievērojam Eiropas Savienības Datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679, citu saistīto tiesību aktu prasības un kontrolējošo iestāžu norādījumus.

SIA „Riga Coding School” tiek veikta personas datu apstrāde

Lai nodrošinātu pārredzamību un atbildīgās personas veikto datu apstrādi, informējam, ka SIA „Riga Coding School” personas datus apstrādā šādiem mērķiem:

Kādi personas dati tiek vākti un apstrādāti?

SIA „Riga Coding School” vāc un kārto šādu kategoriju personas datus:

Uz kāda juridiskā pamata var tikt vākti Jūsu personas dati?

SIA „Riga Coding School” var vākt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar tiesību aktos norādīto juridisko pamatu. Tas ir līguma noslēgšanas un izpildes juridiskais pamats, Jums un SIA „Riga Coding School” noslēdzot pakalpojumu sniegšanas vai cita veida līgumu (mutisks, rakstveida, iesniedzot pasūtījumu, pieprasījumu). SIA „Riga Coding School” likumīgās intereses arī var būt pamatu datu apstrādei, piemēram, SIA „Riga Coding School” pārbaudot maksātspēju, pārvaldot un (vai) atgūstot parādu iepriekš norādītajiem mērķiem. Jūsu sniegtā piekrišana ir vēl viens pamats, saskaņā ar kuru SIA „Riga Coding School” var apstrādāt personas datus (piemēram, īstenojot tiešo mārketingu, nosūtot informatīvos biļetenus vai informējot par precēm vai pakalpojumiem, veicot aptaujas). SIA „Riga Coding School” drīkst apstrādāt Jūsu personas datus, arī izpildot savas juridiskas saistības (izpildot normatīvo aktu prasības, kā arī sniedzot atbildes uz valsts un pašvaldību likumīgajiem pieprasījumiem utt.) vai uz cita tiesību aktos noteiktā likumīgā datu apstrādes pamata.

Cik ilgi tiek uzglabāti Jūsu dati?

SIA „Riga Coding School” uzglabā Jūsu personas datus ne ilgāk kā tas nepieciešams datu apstrādes mērķiem vai kā to paredz tiesību akti, ja tajos noteikts ilgāks datu uzglabāšanas termiņš. Ja tiesību aktos nav noteikts dokumentu, kuros ietverti personas dati, glabāšanas termiņš, šie dokumenti tiek glabāti ne ilgāk kā 2 gadus pēc attiecību, kas ar Jums noslēgtas, termiņa beigām. Pēc šajā punktā minētajiem termiņiem, personas datu ieraksti tiek iznīcināti un/vai dokumenti nodoti arhivēšanai.

SIA „Riga Coding School” veic visus iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati tiek apstrādāti pareizi, godīgi un likumīgi, kā arī, ka tie tiek apstrādāti tikai noteiktajiem mērķiem, strikti ievērojot tiesību aktos noteiktās personas datu skaidras un pārredzamas apstrādes prasības.

Kam SIA „Riga Coding School”, sniedz vai var sniegt personas datus?

Jums ir tiesības:

Lai īstenotu savas tiesības vai iesniegtu sūdzību, varat vērsties SIA „Riga Coding School” pa e-pastu info@workit.conf.lv vai ierodoties adresē Rūpniecības iela 32B, Rīga

Atgādinām, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un nepieļautu to nelikumīgu izpaušanu, Jums ir jābūt personas identitātes dokumentam, vai, sagatavojot lūgumu, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Jums arī ir tiesības vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā, tomēr mēs vienmēr centīsimies ar Jums atrisināt visus jautājumus nepastarpinātā veidā.

Ja Jums ir jautājumi par šajā Privātuma politikā sniegto informāciju, lūdzam vērsties SIA „Riga Coding School”  jebkurā Jums piemērotā veidā:

SIA „Riga Coding School”  tīmekļa vietnē vāktie dati

Apkopotos datus par SIA „Riga Coding School” tīmekļa vietnes apmeklētājiem mēs atbildīgi aizsargājam pret to zudumu, neatļautu lietošanu un grozīšanu. Telpa, kurā tiek uzglabāti savāktie dati, ir fiziski apsargāta, lai tajā neiekļūtu SIA „Riga Coding School” nestrādājošas personas. Turklāt SIA „Riga Coding School” portāla apmeklētāju dati tiek uzglabāti datu bāzē, kas ir aizsargāta pret neatļautu piekļuvi, izmantojot datortīklus.

PERSONAS DATU DROŠĪBA

Jūsu personas dati tiek apstrādāti atbildīgā un drošā veidā. Nosakot personas datu apstrādes pasākumus, kā arī datu apstrādes laikā, mēs īstenojam atbilstošos, tiesību aktos noteiktos personas datu aizsardzības tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas paredzēti, lai aizsargātu Jūsu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, sabojāšanu, mainīšanu, zudumu, atklāšanu, kā arī pret jebkādu citu neatļautu to apstrādi.

SIA „Riga Coding School” darbinieki ir rakstveidā apņēmušies neizpaust trešajām personām un neizplatīt darba vietā iegūto informāciju par uzņēmuma klientiem, tostarp SIA „Riga Coding School” tīmekļa vietnes apmeklētājiem.

Personas datu aizsardzības pasākumi ir noteikti, ņemot vērā riskus, kas rodas personas datu apstrādē.

Sīkfailu politika

Mūsu interneta vietnē tiek izmantoti sīkfaili un Google Analytics. Sīkfaili palīdz nodrošināt pienācīgu vietnes darbību un tās pilnveidošanu, Google Analytics ievāc informāciju par apmeklētāju skaitu, vecuma grupām.

Sīkfaili palīdz mums uzlabot mājas lapu.

CITA BŪTISKA INFORMĀCIJA

Kā uzzināt par izmaiņām šajā politikā?

SIA „Riga Coding School” atjauninot šo privātuma politiku, par būtiskajām izmaiņām informēsim, publicējot paziņojumu tīmekļa vietnē.

Šī Politika ir sagatavota, ņemot vērā SIA „Riga Coding School” personas datu apstrādes principus un noteikumus. Lai iepazītos ar detalizētiem noteikumiem, vienmēr varat vērsties SIA „Riga Coding School” pa e-pastu: info@workit.conf.lv vai ierodoties SIA „Riga Coding School” adresē: Republikas laukums 3-16, Rīga

Atjaunināts 10.09.2020.